Regulaminy

REGULAMIN

 

MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "ŚMIG ZAKOPANE"

SEZON 2018 - 2019

 

 

§ 1

MUKS „ŚMIG” ZAKOPANE działa, jako stowarzyszenie w oparciu o statut.

 

§ 2

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
Klub reprezentowany jest przez Zarząd Klubu, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Statut i Walne Zebranie.
 

§ 3

Celem działalności Klubu jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
 

§ 4

MUKS „ŚMIG” ZAKOPANE działa przy Szkole Podstawowej nr.9 ul. Harenda 21 34-500 Zakopane

 

§ 5

W czasie przeprowadzania zajęć sportowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału zajęciach grup sportowych
 

§ 6

 

Warunkami przynależności do Klubu są:

złożenie deklaracji członkowskiej;
zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawiać wybraną dyscyplinę sportu;
wykupienie rocznej polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków;
opłacenie składek członkowskich;
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
bezwzględne posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;
kultura osobista i zdyscyplinowanie;
przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 

§ 7

Przynależność dziecka do Klubu obliguje rodziców lub opiekunów do bieżącego informowania trenerów o ewentualnych nieobecnościach na treningach.
 

§ 8

 

Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym.
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną.
Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach oraz startach w zawodach sportowych.  
 

§ 9

Obozy sportowe proponowane przez Klub /letni i zimowy/ organizowane są dodatkowo i nie są obowiązkowe, ale zalecane w pracy treningowej. 
O planowanych obozach i ich kosztach będą państwo informowani na oddzielnych spotkaniach.
 

§ 10

Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują: przejazd, noclegi i wyżywienie / należy doliczyć koszt trenera/.
 

§ 11

 

Na obowiązkowe opłaty składają się składki członkowskie:

Roczna składka klubowa wynosi 150 zł w skali roku. Z tej składki pokrywane są bieżące koszty administracyjne.                                                                      Wpłaty należy dokonać na konto klubowe:
57 1050 1100 1000 0090 3134 3537                                     

MUKS ,, Śmig” Zakopane ul Harenda 21 34-500 Zakopane  

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

     W nadchodzącym sezonie w trosce o zadowolenie zawodników z uprawiania narciarstwa oraz zapewnienie przygotowania fizycznego jak również specjalnego umożliwiające osiąganie wyników na miarę ich możliwości i ambicji – zmieniamy ilość treningów zarówno ogólnorozwojowych jak i specjalnych.

     Oferta Klubu :

1-     6 treningów tygodniowo- treningi poranne (zarówno kondycyjnych jak i specjalnych)

lub 3-4 treningi tygodniowo – treningi popołudniowe**

2-     12 dniowe zgrupowanie kondycyjne w COS OPO w Giżycku

3-     5 ośmiodniowych zgrupowań specjalnych na lodowcach Austrii i Włoch

4-     12 dniowe zgrupowanie specjalne na sztucznym śniegu – Skandynawia

5-     Kompleksowa organizacja wyjazdów na zgrupowania i zawody

6-     Kompletna organizacja treningu zarówno letniego jak i specjalnego

7-     Zabezpieczenie niezbędnego sprzętu do organizacji treningu

8-     Zabezpieczenie transportu na zajęcia treningowe , zawody i zgrupowania

9-     Organizacja okresowych badań lekarskich

10-  Pomoc i doradztwo w zakupie sprzętu sportowego

11-  Organizowanie wszelkich form i możliwości uzyskania dopłat do szkolenia sportowego dla zawodników

12-  Występowanie do stosownych instytucji o stypendia , nagrody rzeczowe oraz pieniężne dla zawodników

OPŁATY:

1-     ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA 150,-

2-     SKŁADKA MIESIĘCZNA ( zawiera 6 treningów stacjonarnych tygodniowo- treningi poranne) 600,- *

lub dla nowych członków 50 zł os. za trening

lub SKŁADKA MIESIĘCZNA (zawiera 3-4 treningi stacjonarne tygodniowo- treningi popołudniowe) 600,-*

lub dla nowych członków 50 zł os. za trening

 

DODATKOWE OPŁATY

1-      OPŁATY ZA TRENINGI NA ZGRUPOWANIACH -50,- os.(ZA TRENING)

2-      OPŁATY ZA ZAWODY 100,-os./dzień

3-      OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE NART 50,- para

4-      OPŁATA ZA TRANSPORT NA TRENINGI , ZAWODY I ZGRUPOWANIA – ustalana każdorazowo przed wyjazdem.

5-      OPŁATA ZA OBIEKTY (wyciągi , pływalnia , opłaty startowe)

6-      OPŁATA ZA POL PUNKTY I FIS PUNKTY – jednorazowa , roczna

7-      OPŁATA ZA OKRESOWE BADANIA LEKARSKIE  2 razy w roku

 

*- w razie absencji na zgrupowaniu , kwota zostanie pomniejszona o ilość dni trwania zgrupowania pomnożoną przez koszt treningu w danym miesiącu, dotyczy tylko treningów porannych.

 

 

§ 13

Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.