Regulaminy

REGULAMIN

 

MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "ŚMIG ZAKOPANE"

SEZON 2018 - 2019

 

 

§ 1

MUKS „ŚMIG” ZAKOPANE działa, jako stowarzyszenie w oparciu o statut.

 

§ 2

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
Klub reprezentowany jest przez Zarząd Klubu, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania ustalonego przez Statut i Walne Zebranie.
 

§ 3

Celem działalności Klubu jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
 

§ 4

MUKS „ŚMIG” ZAKOPANE działa przy Szkole Podstawowej nr.9 ul. Harenda 21 34-500 Zakopane

 

§ 5

W czasie przeprowadzania zajęć sportowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału zajęciach grup sportowych
 

§ 6

 

Warunkami przynależności do Klubu są:

złożenie deklaracji członkowskiej;
zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawiać wybraną dyscyplinę sportu;
wykupienie rocznej polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków;
opłacenie składek członkowskich;
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
bezwzględne posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;
kultura osobista i zdyscyplinowanie;
przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 

§ 7

Przynależność dziecka do Klubu obliguje rodziców lub opiekunów do bieżącego informowania trenerów o ewentualnych nieobecnościach na treningach.
 

§ 8

 

Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym.
Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną.
Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach oraz startach w zawodach sportowych.  
 

§ 9

Obozy sportowe proponowane przez Klub /letni i zimowy/ organizowane są dodatkowo i nie są obowiązkowe, ale zalecane w pracy treningowej. 
O planowanych obozach i ich kosztach będą państwo informowani na oddzielnych spotkaniach.
 

§ 10

Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują: przejazd, noclegi i wyżywienie / należy doliczyć koszt trenera/.
 

§ 11

 

Na obowiązkowe opłaty składają się składki członkowskie:

Roczna składka klubowa wynosi 150 zł w skali roku. Z tej składki pokrywane są bieżące koszty administracyjne.                                                                            Wpłaty należy dokonać na konto klubowe:
57 1050 1100 1000 0090 3134 3537                                     

MUKS ,, Śmig” Zakopane ul Harenda 21 34-500 Zakopane  


Miesięczna opłata od dziecka w sezonie letnim wynosi:
      Grupa młodsza: 300 zł/ 4 treningi w tygodniu. Każdy następny trening płatny dodatkowo 25 zł

      Grupa starsza: 350zł/ 4 treningi w tygodniu. Każdy następny trening płatny dodatkowo 25 zł.

Miesięczna opłata od dziecka w sezonie zimowym wynosi: 
      Grupa młodsza: 300 zł/ 4 treningi w tygodniu. Każdy następny trening płatny dodatkowo 50 zł

      Grupa starsza: 350 zł/ 3 treningi w tygodniu. Każdy następny trening płatny dodatkowo 50 zł.

Miesięczna opłata od rodzeństwa w sezonie letnim wynosi: 400 zł (grupa młodsza), 550 zł (grupa starsza).
Miesięczna opłata od rodzeństwa w sezonie zimowym wynosi 400 zł: (grupa młodsza), 550 zł (grupa starsza)
Kolejne dziecko z rodzeństwa (trzecie lub więcej) 150 zł (grupa młodsza), 200 zł (grupa starsza)
W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc opłata wynosi połowę kwoty tj. 175zł (lato)/200zł(zima / tylko w przypadku choroby lub ważnych wydarzeń uniemożliwiających uczestnictwo w treningach. Bez uzasadnionej nieobecności obowiązuje pełna stawka.
Treningi tylko w sezonie zimowym: 350 zł (grupa młodsza), 450 zł (grupa starsza)
 

§ 12

W miesięcznej opłacie są uwzględnione koszty obiektów sportowych, na których prowadzone są zajęcia /  sala gimnastyczna, siłownia, mata, boisko, bieżnia/ Dodatkowo płatne /basen, park linowy, wyciągi narciarskie/.

 

§ 13

Zarząd Klubu opracowuje i zatwierdza Regulamin Klubu oraz zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.